برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

توفیق صابری

نام : توفیق صابری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۷
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :