برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهمن نوین

نام : بهمن نوین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / خوي
پادگان محل خدمت : قطور
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : استوار دوم

توضیحات :