برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهزاد نقدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : راه آهن یزد
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

پلیس راه آهن یزد