برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

بهرام شمسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / سلماس
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

اگه جواب ندادم پیم بدین