برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین گیوه چی زاده

نام : امین گیوه چی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : فرودگاه بوشهر
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :