برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین گیوه چی زاده

نام : امین گیوه چی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : نیروانتظامی
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :