برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین عباسی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : خوزستان / دزفول
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :