برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امین اخوندی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : مرکزی / دليجان
پادگان محل خدمت : راهور
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1/10/98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - راهنمایی و رانندگی
درجه : استوار دوم

توضیحات :