برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیر حسین فرجی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : ستاد مبارزه با مواد مخدر
استان درخواستی : مرکزی / اراك
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :