برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرمحمدحاجی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲
استان محل خدمت : فارس / فسا
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

درجه زیاد مهم نیست تا دو ماه اختلاف پایه خدمتی هم مهم نیست