برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
استان محل خدمت : بزد / تفت
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : پایه خدمتی اسنفد 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

درصورت خاموش بودن پیام بدین ممنون.