برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین عمادی نیا

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : خراسان جنوبی / درمیان
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : خراسان رضوی / سبزوار
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :