برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امیرحسین حمزه

نام : امیرحسین حمزه
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : کرمان / بم
پادگان محل خدمت : ستاد انتظامی شهرستان بم
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذرماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :