برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امید صالحی ابرقویی

نام : امید صالحی ابرقویی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : تیروی انتظامی
استان درخواستی : بزد / يزد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۵
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :