برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

امراه مجیدی

نام : امراه مجیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : همدان / تويسركان
پادگان محل خدمت : ستاد
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۷.۲.۱۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :