برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

افشین امیدی

نام : افشین امیدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : شهید رجائی سراب نیلوفر
استان درخواستی : ایلام / ايلام
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/8/1
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سلام یگان کرمانشاه سراب نیلوفر پادگان شهید رجائی سراب نیلوفرانتقالی به ایلام