برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اصغر خداپناه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
استان محل خدمت : زنجان / ابهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۰۱/۰۴/۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :