برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اشکان عندلیبی

نام : اشکان عندلیبی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :