برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

اسماعیل کاویانی

نام : اسماعیل کاویانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : نیرو زمینی
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۸/۸/۱
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :