برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمین اصغری نیا

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : ورامین
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :