برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ارمان حبیبی زاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :