برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد مشمول

نام : احمد مشمول
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳
استان محل خدمت : خراسان رضوی / سرخس
پادگان محل خدمت : هنگ سرخس
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ماه 1398
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :