برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد غیاثوند

نام : احمد غیاثوند
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
استان محل خدمت : همدان / بهار
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : همدان / ملاير
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :