برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمد خنیفر

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
استان محل خدمت : خوزستان / خرمشهر
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرباز
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :