برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احمدتفته گله بچه

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر٩٨
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :