برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

احد نعمتی

نام : احد نعمتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۴
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : ستاد استان
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار یکم

توضیحات :

ستاد استان خدمت میکنم (ساعت اداری) روز های تعطیل هم آزادی قسمت امور مالی