برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

ابوالفضل باقری

نام : ابوالفضل باقری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
استان محل خدمت : اردبیل / بيله سوار
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : مازندران / ساري
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : تیر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :