برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرش صفری

نام : آرش صفری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک ماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :