برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

آرش روحانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
استان محل خدمت : همدان / نهاوند
پادگان محل خدمت : نیروی انتظامی
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : بهمن 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :