برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کهکیلویه و بویراحمد
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اردبیل

درخواست جابجایی

 • از : البرز
 • به : اردبیل
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خوزستان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : خوزستان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : بوشهر
 • به : اصفهان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : البرز
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اردبیل

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اردبیل
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قم

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : قم
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : تهران
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : قزوین
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : فارس

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : فارس
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : گیلان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : اردبیل
 • به : کردستان
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان رضوی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : خراسان رضوی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : همدان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : گیلان
 • یگان : راهنمایی و رانندگی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : مازندران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : فارس

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : فارس
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : قزوین
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مرکزی

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : مرکزی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : بزد
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز نیروی انتظامی

میردوست رئیسی

 • از : سیستان و بلوچستان ، خاش
 • به : سیستان و بلوچستان ، نيكشهر
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

پویا طهماسبی

 • از : بوشهر ، بوشهر
 • به : اصفهان ،
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

فؤاد زبیدی

 • از : کردستان ، بانه
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : مرزبانی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حاجعلی

 • از : مرکزی ، اراك
 • به : مرکزی ، دليجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

مهران سیدی

 • از : آذربایجان شرقی ، جلفا
 • به : اردبیل ، نمين
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

ایمان زینالی

 • از : ایلام ، ايلام
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا امیرزاده

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیر حمزه

 • از : سیستان و بلوچستان ، زاهدان
 • به : کرمان ، سيرجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین فعلی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمد توکلی

 • از : خراسان رضوی ، مشهد
 • به : ،
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

محمدمهدی کمری

 • از : لرستان ، بروجرد
 • به : تهران ، شهريار
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حمیدرضا حسین نژاد

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حمیدرضا حسین نژاد

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حمیدرضا حسین نژاد

 • از : تهران ، تهران
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

حسین رسولی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : زنجان ، زنجان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علی محمدزاده

 • از : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

امیرحسین کاظمی نژاد کرمانی

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : کرمان ، كرمان
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

 • از : همدان ، كبودر اهنگ
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

 • از : همدان ، كبودر اهنگ
 • به : آذربایجان غربی ، اروميه
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

علیرضا سلامت

 • از : خوزستان ، بندر ماهشهر
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده
جابجایی سرباز نیروی انتظامی

عبدالله قاسمی

 • از : تهران ، تهران
 • به : قزوین ، قزوين
 • ارگان : نیروی انتظامی
 • یگان : نیروی انتظامی
مشاهده