برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : سمنان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : زنجان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : بزد

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : بزد
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : البرز

درخواست جابجایی

 • از : قزوین
 • به : البرز
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : بوشهر

درخواست جابجایی

 • از : هرمزگان
 • به : بوشهر
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گیلان

درخواست جابجایی

 • از : زنجان
 • به : گیلان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : لرستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : لرستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : لرستان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : لرستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان غربی

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : آذربایجان غربی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : کرمان
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : فارس
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : فارس

درخواست جابجایی

 • از : گیلان
 • به : فارس
 • یگان : نیروی دریایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : مازندران

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : مازندران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : گلستان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : گلستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمانشاه

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : کرمانشاه
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سرباز وظیفه

 • از : تهران ، تهران
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۳۵
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امین فریار

 • از : هرمزگان ، تنب بزرگ
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۶:۳۳
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

محسن رفیعی

 • از : چهارمحال بختیاری ، شهركرد
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۳:۴۵
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علیرضا سگوربراوی

 • از : البرز ، كرج
 • به : خوزستان ، اهواز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۵:۳۶
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سیدعلی حسینی

 • از : گلستان ، گرگان
 • به : خراسان رضوی ، قوچان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۰۳:۰۸
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیرحسین اشتریان اصفهانی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۸:۳۱
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیرحسین اشتریان اصفهانی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۸:۲۲
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

seyed.sajjadmousavi

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۳:۳۶
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

seyed.sajjadmousavi

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : اردبیل ، اردبيل
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۳:۳۴
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیرحسین غمگسار خورشیدی

 • از : تهران ، تهران
 • به : مازندران ، ساري
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۱۸:۴۳
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

مهدی حدادی طلب

 • از : بوشهر ، عسلویه
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ - ۲۲:۳۱
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

مسعود رمضانی چراتی

 • از : مازندران ، بابل
 • به : مازندران ، بابل
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۰۰:۰۸
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علی قربانی

 • از : مرکزی ، شازند
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ - ۱۵:۵۳
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

مهدئ حدادی طلب

 • از : بوشهر ، بوشهر
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ - ۲۲:۵۶
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیر حسین شمسایی گراشی

 • از : فارس ، شيراز
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۱۹:۱۳
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

امیر حسین شمسایی گراشی

 • از : فارس ، شيراز
 • به : فارس ، شيراز
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۱۹:۰۷
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

سرباز وظیفه

 • از : هرمزگان ، بندرعباس
 • به : گیلان ، رشت
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ - ۱۸:۳۹
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

علیرضا رضوانی

 • از : خراسان شمالی ، بجنورد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ۱۵:۱۷
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

کامیارقادری

 • از : کردستان ، مريوان
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ - ۲۱:۱۰
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

کامیارقادری

 • از : کردستان ، مريوان
 • به : کردستان ، سنندج
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ - ۲۱:۰۹
مشاهده
جابجایی سرباز سپاه پاسداران انقلاب

آرمان روغنی

 • از : آذربایجان غربی ، اروميه
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : سپاه پاسداران انقلاب
 • یگان : نیروی دریایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ - ۱۰:۰۱
مشاهده