برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

درخواست های ویژه اخیر

فوری
جابجایی سرباز به : خراسان شمالی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان شمالی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : سیستان و بلوچستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : سمنان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : سمنان
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : همدان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : اصفهان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : همدان

درخواست جابجایی

 • از : خوزستان
 • به : همدان
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : تهران

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان غربی
 • به : تهران
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کرمان

درخواست جابجایی

 • از : خراسان جنوبی
 • به : کرمان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : آذربایجان شرقی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : کرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : آذربایجان شرقی

درخواست جابجایی

 • از : مرکزی
 • به : آذربایجان شرقی
 • یگان : پدافند هوایی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : خراسان شمالی

درخواست جابجایی

 • از : خراسان رضوی
 • به : خراسان شمالی
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : قزوین

درخواست جابجایی

 • از : کردستان
 • به : قزوین
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : لرستان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : لرستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : اصفهان

درخواست جابجایی

 • از : لرستان
 • به : اصفهان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده
فوری
جابجایی سرباز به : کردستان

درخواست جابجایی

 • از : تهران
 • به : کردستان
 • یگان : نیروی زمینی
مشاهده

آخرین درخواست های ثبت شده

جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اشکان تمرزاده

 • از : تهران ، رباط كريم
 • به : البرز ، اندیشه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۲۰:۵۷
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : اصفهان ، اصفهان
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۵:۰۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

کمال حاج صالحی

 • از : خراسان جنوبی ، بيرجند
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ - ۱۳:۲۰
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۹
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۸
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۸
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۷
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۷
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم رضا

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۲۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

گروهبانیکم

 • از : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • به : آذربایجان شرقی ، عجبشير
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۲۱:۰۰
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ایمان

 • از : سمنان ، شاهرود
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۰۷:۱۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

احسان حوت

 • از : سیستان و بلوچستان ، ايرانشهر
 • به : سیستان و بلوچستان ، چابهار
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : پدافند هوایی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۱:۵۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد براتی

 • از : کرمانشاه ، كرمانشاه
 • به : لرستان ، بروجرد
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۰۰:۳۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : خوزستان ، هويزه
 • به : کردستان ، مريوان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۱:۵۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

محمد رستمی

 • از : کرمان ، كرمان
 • به : اصفهان ، اصفهان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۰۰:۵۵
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسین غلامی

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۲۰:۱۲
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

حسین غلامی پور

 • از : کردستان ، سنندج
 • به : آذربایجان شرقی ، تبریز
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۹:۱۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : اصفهان ، شاهين شهر
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۶:۲۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل غفوری

 • از : لرستان ، خرم آباد
 • به : تهران ، تهران
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۲:۴۶
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • به : آذربایجان شرقی ، مراغه
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۱:۲۱
مشاهده
جابجایی سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرباز وظیفه

 • از : کرمانشاه ، اسلام آباد غرب
 • به : همدان ، همدان
 • ارگان : ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • یگان : نیروی زمینی
 • یگان : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - ۱۱:۱۹
مشاهده